Speerpunten

In ons koersdocument beschrijven we op concrete wijze op welke onderwerpen wij ons de komende jaren richten en welke doelen we daarbij willen halen:

Leren in samenhang


 • We herkennen mogelijkheden om vakken te combineren en te laten versmelten
 • We groeien naar jaarlijks twee thema’s waarbij kinderen hun geleerde kennis in een complexe omgeving kunnen toepassen
 • We maken het leren van kinderen en de leervraag van kinderen inzichtelijk en volgbaar

Adaptief en innovatief onderwijs


 • Het aanstellen van een innovatiecoördinator op het gebied van onderwijskundige ontwikkelingen
 • Jaarlijks een onderwijskundig vernieuwende spreker uitnodigen op één van onze scholen waarbij een aantal plaatsen beschikbaar is voor gasten.
 • Bij aanpassingen aan ons onderwijs zorgen voor een goede PDCA-cyclus (Plan Do Check Act)

Personeel


De Montessori Vereniging zet in op ontwikkeling. De ontwikkeling is gericht op een aantal pijlers:  

 • Nascholing om te zorgen voor actuele kennis en kunde in het dagelijks werken.
 • Delen van kennis omdat kennis vermeerderd als je het deelt met elkaar. 
 • De werkdruk in het onderwijs is hoog, initiatieven die kunnen zorgen voor minder werkdruk worden omarmd. Dat geldt ook voor initiatieven die bijdragen aan het groepsgevoel op de scholen. 
Op deze manier is de Montessori Vereniging een aantrekkelijke werkgever waar mensen willen werken en waar huidig personeel wil blijven werken.

Ouders


We vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school van hun kind. Initiatieven op dit gebied stimuleren we daarom van harte. Daarnaast willen we die betrokkenheid van ouders ook inzichtelijk maken. Van de initiatieven die gericht zijn op de ouderbetrokkenheid verwachten we dat deze bijdragen aan:

 • Weten waar je voor kiest als je voor ons kiest
 • - Aanvullende werking school en ouders
 • - Partnerschap tussen ouders en school in de ontwikkeling van kinderen

Omgeving duurzaamheid waardevol voor de omgeving


We willen dat de school en haar omgeving nauw betrokken zijn bij elkaar. Dat betekent dat we weten welke organisaties we in de buurt hebben en hoe we deze kunnen betrekken bij ons onderwijs.