Vormend voor het kind

Context

Ons onderwijs is gericht op kinderen. Ieder kind is uniek. Onze kernbeloften zijn niet voor niets gericht op kinderen. Ze staan aan de start van een leven lang leren en ontwikkelen.

Beschrijving van het ontwikkelgebied

In onze cirkel van invloed hebben we een rol in de ontwikkeling van kinderen. Daarin zijn we zeker niet de enige factor maar wel een plek waar heel veel kinderen bij elkaar komen. Daarom moet onderwijs bijdragen aan de persoonlijke ontplooiing van kinderen.

Onze ambities 2022- 2026

We zien ons, samen met ouders, omgeving en medeleerlingen, als deelgenoot in deze ontwikkeling. In onze aanpak staat het kind centraal. Hierbij zijn het leren omgaan met vrijheid binnen grenzen, en de vrije werkkeuze, essentiële onderdelen van ons onderwijs. Daarom formuleren we de volgende ambities:

-             De doorgaande leerlijn staat centraal

We geloven in de waarde van de verbinding met voor- en vroegschoolse opvang. Daar zetten wij actief op in. Hierbij is de mogelijkheid tot het vormen van een Integraal Montessori Kindcentrum, in welke vorm dan ook, een uiteindelijk doel. We onderzoeken de aansluiting bij het voortgezet onderwijs, mogelijk resulterend in een optie voor 10-14 jarigen.

-               We werken aan digitale vaardigheden

Kinderen ontwikkelen zich ook op digitaal gebied. We zien het als onze taak om het digitale welzijn van onze kinderen te begeleiden. De 21ste -eeuwse vaardigheden geven ons inzicht in de veelzijdigheid van deze digitale wereld.

-                  Het burgerschapsonderwijs is structureel vormgegeven

Voor ieder kind is het belangrijk om de diversiteit van ons land te ervaren en zichzelf daartoe te verhouden. Dit komt tot uiting in expliciete aandacht voor burgerschap op onze scholen. Onze scholen hebben een rol in de vorming van kinderen in een tolerant, kritisch en democratisch land.

—                Verdere invulling van sociaal-emotionele ontwikkeling

We zetten in op het verstevigen van ons “rots & water” aanbod door continue scholing en het intern delen van inspiratie. Daarnaast vinden we het belangrijk om de sociale ontwikkeling van kinderen beter in beeld te krijgen. In het leerlingvolgsysteem moet deze sociale ontwikkeling en de groei hierin een eenduidige plek krijgen.

-                     Vergroten van bewegend leren in ons onderwijs

De ingezette ontwikkeling van bewegend leren op onze scholen is didactisch waardevol gebleken. We zien mogelijkheden om deze impuls in de komende jaren te vergroten. Hierbij gaat het zowel om bewegend leren in de klas als wel de deugdelijkheidseisen bewegingsonderwijs. Het zijn van een “gezonde school” is een gedeelde ambitie voor onze scholen.

-                   Ontwikkelen in een veilige geïnspireerde omgeving

We dragen zorg voor een veilige leeromgeving in al zijn facetten. We denken daarbij aan fysieke veiligheid, emotionele veiligheid en digitale veiligheid. Met als uitgangspunt: je mag zijn wie je bent.