Passend Onderwijs


Sinds 1 augustus 2014 geldt de wet ‘passend onderwijs’. Deze wet zorgt ervoor dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is. De scholen in de Haarlemmermeer maken allemaal deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer. In dit samenwerkingsverband hebben we met elkaar afgesproken dat we extra ondersteuning zoveel mogelijk in de scholen zelf aanbieden. Daarmee zorgen we ervoor dat de meeste kinderen naar hun eigen basisschool in de buurt kunnen (blijven) gaan. Wanneer een van de scholen tegen problemen aanlopen waar extra hulp bij gewenst is, dan kan de hulp van het samenwerkingsverband worden gebruikt.

Brugteam

Een van de onderdelen van het samenwerkingsverband is het Brugteam. Dit team is bedoeld als een brug van expertise tussen de scholen voor speciaal onderwijs en het reguliere onderwijs. Door kennis te delen krijgen we op school meer expertise voor het kind. Montessorionderwijs en passend onderwijs gaan heel goed samen. Immers, montessorionderwijs ís in de kern passend onderwijs. In ons onderwijs staat het kind altijd al centraal: de leerkracht, omgeving en ons leerstofaanbod sluiten aan bij de onderwijs- en pedagogische behoeften van het kind. We leren niet omgaan met verschillen, we gaan uit van verschillen. Daar is onze organisatie, ons aanbod en onze werkwijze volledig op afgestemd. We doen dit samen met ouders en pedagogische partners.

Samenwerkingsverband Haarlemmermeer

De Montessori Vereniging Haarlemmermeeer maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer. In dit samenwerkingsverband hebben de besturen een zorgplicht. Dit betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. Via de onderwijsprofielen maken de scholen binnen ons samenwerkingsverband duidelijk hoe zij dit samen met de andere scholen in de praktijk regelen. Onderwijsprofielen geven zicht op het onderwijsaanbod voor alle leerlingen in een school. Het onderwijsprofiel van iedere school bestaat uit basiszorg, breedtezorg en een plusaanbod. Daarnaast is er in het samenwerkingsverband ook een diepteaanbod. Dit wordt alleen geboden door scholen voor speciaal (basis)onderwijs. Een gedifferentieerd onderwijsaanbod op de basisscholen zorgt ervoor dat de meeste leerlingen naar een gewone basisschool kunnen (blijven) gaan en dat slechts een klein aantal kinderen gebruik hoeft te maken van het diepteaanbod.