Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste gezagsorgaan binnen de vereniging. De Algemene Ledenvergadering controleert het bestuur van de scholen. Het bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering gekozen is, bereidt deze vergadering voor en zorgt voor alle noodzakelijke informatie die nodig is om deze controlerende rol goed uit te kunnen voeren. De ALV komt minimaal 1x per jaar bijeen.

De eerst volgende ALV is op 26 november 2019. De stukken die bij deze ALV horen kunt u hieronder lezen.
Agenda voor ALV van 26 november 2019.docx
Notulen ALV 6 Jun 2019_Concept_Akkoord Bestuur
Ouderbijdrage 2020
Reglement Ouderbijdragen 30 10 2019.doc enige aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen in een nieuwe versie: Reglement Ouderbijdragen 19 11 2019.doc

Oude stukken voor de alv:

Montessori vereniging Haarlemmermeer in 10 minuten 2018.pdf
Bestuursverslag en jaarrekening 2018 PWC