GMR

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad zijn ouders en leerkrachten van de verschillende vestigingen verenigd. Samen met het bestuur en de leerkrachten geeft de GMR vorm aan het beleid van de vereniging. De bevoegdheden zijn van schooloverstijgende aard en zijn vastgelegd in het GMR-statuut en in een speciaal GMR-reglement.
In het reglement is vastgelegd over welke zaken er instemming en over welke zaken er advies moet worden gegeven.
Vergaderdata van de GMR maken we bekend in het jaarlijks informatieboekje of in de nieuwsbrieven van de scholen.

De GMR bestaat uit:

  • Lars van Rooijen (leerkracht Floriande)
  • Reinier Gazendam (leerkracht 1e montessorischool)
  • Shaddy Mirza (ouder 1e montessorischool)
  • Dorien Groenendaal (ouder Floriande)

Bent u benieuwd naar de onderwerpen en besluiten waarover vergaderd is? Verslagen van de vergaderingen kunt u opvragen bij de directeur van de school.