Onderwijs midden in de samenleving

Context:

Leren staat nooit los van de omgeving waarin je dat doet. Hierin verstaan wij onderwijs als: het totale plaatje van onder de wijzen zijn. Dat zijn wij als leerkrachten, maar ook de kinderen, het team, medeleerlingen, ouders, de buurt, de wijk. Uiteindelijk zijn we niet alleen basisschoolkind, maar wereldburger.

Beschrijving van het ontwikkelgebied

Ons onderwijs vindt plaats in een aantrekkelijke omgeving. Deze rijke onderwijsomgeving wordt vormgegeven door het personeel, het gebouw, de kinderen, de ouders en opvoeders.

Waar zetten we op in:

-                Wij zijn een lerende organisatie

We zetten in  op goed werkgeverschap en het verder professionaliseren van de teams. Daarin zijn plezier, humor, feedback, kennisdeling en een kritische houding de uitgangspunten.  Iedereen wordt gezien en is uniek.  We weten op welke manier we elkaars krachten kunnen benutten. Dit komt tot uiting in leerwerkgesprekken met kinderen, door ouders effectief te betrekken bij ons onderwijs en door expertise van leerkrachten te versterken en te delen met elkaar.

-               We richten ons op professionele groei

Scholing heeft een prominente plaats op de scholen. Er is online scholingsaanbod dat structureel onder de aandacht wordt gebracht en wordt gebruikt bij studiedagen of teambijeenkomsten. In de gesprekken met leerkrachten is scholing en deskundigheidsbevordering altijd een onderwerp. We maken het mogelijk om door te blijven leren. We bieden ruimte voor zij-instroom trajecten, doorstroom trajecten, duale opleidingen en scholingen voor ondersteunend personeel. We bieden structurele begeleiding, coaching en scholing aan, onder andere door onze opleider in de school.

-                    We kennen onze populatie en culturele achtergronden

We hebben helder in beeld hoe onze populatie eruitziet en welke invloed dat heeft op ons aanbod enerzijds en de verwachting met betrekking tot onze resultaten van ons onderwijs anderzijds. Er is een zichtbare culturele diversiteit op onze scholen. Daarbij starten er steeds vaker kinderen op onze scholen die nog geen Nederlands spreken. Vanuit dit oogpunt willen we ons gericht verder professionaliseren om ook deze kinderen goed te kunnen begeleiden in het behalen van een solide basis.

-                 We hebben oog voor de technologische samenleving

De technologie zal zich in de komende jaren steeds blijven ontwikkelen en dat heeft zijn invloed op de omgeving waarin kinderen leven en opgroeien. Binnen onze onderwijsvisie onderzoeken we de mogelijkheden die technologie heeft om ons onderwijs te verbeteren, te verrijken of te ondersteunen.

-                 We zorgen voor goede huisvesting

Ons onderwijs vindt plaats in een schoolgebouw. Het is onze verantwoordelijkheid om deze leeromgeving aantrekkelijk en inspirerend te maken en te houden.  Dit doen we door onze scholen structureel te onderhouden aan de hand van planningen. Gericht op aantrekkelijkheid, duurzaamheid, veiligheid en haalbaarheid.

-                 We zoeken naar oplossingen voor het lerarentekort

In de komende tijd zal het lerarentekort steeds nadrukkelijker merkbaar worden op onze scholen. Binnen de MVH voeren we actief beleid gericht op goed werkgeverschap, kansen en groei van personeel. Om ons huidige team ook in de toekomst te blijven binden en boeien. Daarnaast werken we regionaal samen met de collega-besturen in de zoektocht naar oplossingen voor het personeelstekort in onze regio.